Holanda ya se ve

Ya vienen los Reyes Magos.
Ya vienen los Reyes Magos.
Caminito de Belén.

Olé olé Holanda y olé.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

Cargaditos de juguetes.
Cargaditos de juguetes.
Para el Niño de Belén.

Olé olé Holanda y olé.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

La Virgen va caminando.
La Virgen va caminando.
Caminito de Belén.

Olé olé Holanda y olé.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

Como el camino es tan largo.
Como el camino es tan largo.
Pide el niño de beber.

Olé olé Holanda y olé.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi bien.

Olé olé Holanda y olé
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.

Que los rí­os vienen turbios.
Que los rí­os vienen turbios.
Y no se puede beber.

Olé olé Holanda y olé.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.